האתר בבניה

תנאי שימוש

הגדרות

1. האתר - אתר ברשת האינטרנט שכתובתו הינה www.______________.co.il.
2. העוסק: העוסק הינה חברת אור כרמל בע"מ ח.פ . ______________ המפעילה , בין היתר, את האתר. כתובת החברה הינה מרדכי מקלף 33 חיפה.
3. המוצרים - הסחורה המוצעת למכירה באתר.
4. יום עסקים - כל יום שאינו יום שישי, שבת, ערב חג, חול מועד, או שבתון.

כללי:

1. האתר משמש כחנות אינטרנטית לשימוש פרטי בלבד.
3. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין כל משתמש באתר לבין העוסק לכל דבר ועניין, יובהר בהקשר זה, כי עצם ביצוע כל שימוש באתר, לרבות גלישה באתר, מהווה את הסכמת המשתמש לתנאי התקנון. משתמש שאינו מסכים לתנאי התקנון במלואם מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
4. רק משתמש שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות רשאי להשתמש באתר. משתמש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש ליידע את האפוטרפוס בתנאי תקנון זה, ולקבל את אישורו לשימוש באתר.
כל שימוש שיעשה באתר על ידי אותו משתמש יהווה הסכמה שלו ושל האפוטרפוס שלו לתנאי תקנון זה.
5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שנעשה באתר, לרבות גלישה באתר וכן הזמנת ו/או רכישת מוצרים. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו בפרשנות הוראות התקנון. רק האמור בתקנון זה יחייב את העוסק, ומקום בו יש סתירה או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לאמור במקום אחר כלשהו באתר או במקום אחר - יגבר האמור בתקנון זה.
6. התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
7. מקום בו נעשה שימוש בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהפך, לפי העניין.
8. יש להשתמש באתר למטרות חוקיות בלבד.
9. העוסק רשאי למנוע כל שימוש באתר מצד כל גורם המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר, או שהתנהגותו אינה הולמת או אינה בהתאם להוראות תקנון זה.
10. כל משתמש המבצע רכישה דרך האתר מצהיר ומסכים בפעולה זו כי קרא תקנון זה, כי הוא מסכים לכל תנאיו.
11. כל משתמש המבצע רכישה דרך האתר מתחייב כי לא יעשה כל שימוש מסחרי במוצרים שרכש באמצעות האתר, וכי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצדדים שלישיים, אלא אם קיבל את הסכמת העוסק לכך בכתב או מראש.
12. מבלי לגרוע מזכותו על פי כל דין, מובהר בזאת כי העוסק יהיה רשאי לבטל כל עסקה שנעשתה שלא בהתאם להוראות תקנון זה.
13. העוסק שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה, וכן להפסיק ולשנות את פעילות האתר, ללא צורך במתן התרעה ו/או התראה מוקדמת , ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. תוקפו של כל שינוי יחל מרגע פרסומו.
14. מחירי המוצרים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי חוק אלא אם צוין אחרת. מחירי המוצרים אינם כוללים את עלות המשלוח אשר תתווסף למחירי המוצרים.
15. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. העוסק עושה כמיטב יכולתו כדי להציג בפני המשתמשים באתר תמונות מדוייקות ככל הניתן של המוצרים.
16. העוסק אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
17. העוסק עושה מאמצים רבים בכדי לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה מידע אמין, רלוונטי וישקף את המוצרים במדוייק. יחד עם זאת, מובהר כי המידע המוצג באתר בנוגע למוצרים מבוסס על מידע שנמסר לעוסק מספקיו השונים, וכי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי דיוקים או אי התאמות או שגיאות, והעוסק לא ישא באחריות כלשהי הנובעת מכך.
18. העוסק רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר, ואת תעריפי המשלוחים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שתבוצע באמצעות האתר יהיה המחיר שיתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת כרטיס האשראי באתר ו/או בטלפון או מסירת חשבון הפייפאל (PayPal) באמצעותו יבוצע התשלום).
19. העוסק רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, וכן רשאי העוסק להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, ללא מתן הודעה מוקדמת על כך.

שירות לקוחות:

20. לכל שאלה ניתן לפנות אל העוסק בטלפון מס' _____________ או בדוא"ל שכתובתו מרדכי מקלף 33 חיפה .

ביצוע הזמנות דרך האתר:

21. בעצם ביצוע ההזמנה מאשר המשתמש כי נתן את הסכמתו לכל הוראות תקנון זה, כי הינו בעל כרטיס אשראי תקף, וכי ברשותו תא דואר אלקטורני פעיל.
22. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה המופיע באתר. התשלום בעבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי תקף באתר ו/או בטלפון או באמצעות חשבון פייפאל (PayPal) פעיל.
23. העוסק לא יעשה כל שימוש בפרטי לקוחותיו, אלא בהתאם לאמור בתקנון זה.
24. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדוייק. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטים שגויים, העוסק לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לעוסק בגלל הזנת פרטים מוטעים, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
25. עם ביצוע ההזמנה, תיערך בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל, לפי העניין, ועם אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי או פייפאל (PayPal), לפי העניין, תישלח הודעה ללקוח על כך שהעסקה אכן אושרה.
26. במקרה ובו יבקש הלקוח לבצע את התשלום בגין העסקה באמצעות כרטיס אשראי והעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה לכך, ויהיה רשאי למסור אמצעי תשלום אחר.
27. יובהר ויודגש כי ההזמנה תיכנס לתקופה ותתבצע רק לאחר משלוח הודעה ללקוח על כך שהעסקה אכן אושרה (במקרה של ביצוע תשלום באמצעות חשבון פייפאל, ישלח ללקוח הודעה כאמור רק לאחר קבלת אישור לעסקה מפייפאל). כל עוד לא נשלחה ללקוח הודעה כאמור, מכל סיבה שהיא, לא תיכנס ההזמנה לתוקף והעוסק לא ישא בכל אחריות בגין ההזמנה.
28. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי העוסק יהוו ראייה לנכונות פרטי העסקה.
29. אישור העסקה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי במועד ביצוע ההזמנה. ייתכנו מצבים בהם מוצר מסויים המוצע למכירה באתר לא יהיה קיים במלאי במועד ביצוע ההזמנה, או כי תהיה קיימת בעיה כלשהי באספקתו, מכל סיבה שהיא. במקרים כאמור יהיה העוסק רשאי להודיע ללקוח על ביטול ההזמנה, וזאת גם במקרים בהם קיבל הלקוח קודם לכן הודעה בדבר אישור העסקה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בשל כך בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם לה ו/או לצד שלישי. למותר לציין, כי במקרים כאמור העוסק ישיב ללקוח כל סכום ששילם בגין העסקה, במידה ואכן שילם, ו/או יבטל את החיוב בגין העסקה, במידה ובוצעה.
30. כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח, וזאת על ידי הזנת היעד המבוקש בטופס ההזמנה.
31. העוסק יהיה רשאי שלא לאשר הזמנה של לקוח ו/או לבטל כל עסקה שנעשתה באמצעות האתר, וזאת גם במקרים בהם קיבל הלקוח קודם לכן הודעה בדבר אישור העסקה, וזאת מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה העוסק רשאי שלא לאשר הזמנה ללקוח ו/או לבטל עסקה שנעשתה באמצעות האתר במקרים בהם נפלה טעות סופר במחירי המוצרים או במקרים בהם בוצעה הזמנה על ידי לקוח אשר ביטל בעבר עסקה שבוצעה באמצעות האתר.
32. הפרטים שימסרו על ידי הלקוח במסגרת תהליך ההזמנה ישמשו את העוסק לצורך משלוח דברי פרסומות מטעמו ו/או הצגת או משלוח עדכונים ללקוחה, באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותים ומוצרים, מבצעים וחידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30 א' לחוק התקשורת ( בזק ושידורים ), התשמ"ב - 1982, אלא אם כן יודיע הלקוח לעוסק על סירובו לקבל פרסומות ו/או עדכונים ו/או מידע כאמור. הלקוח יהיה רשאי להודיע לעוסק בכל עת, על סירובו לקבל דברי פרסומת ו/או עדכונים ו/או מידע, כאמור לעיל, ועם קבלת הודעה כאמור יחדל העוסק ממשלוח דברי פרסומות ו/או עדכונים ו/או מידע, כאמור לעיל, ללקוח (הודעה כאמור יכולה להינתן, בין היתר, באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת מרדכי מקלף 33 חיפה).
33. לאחר הזנת פרטי התשלום בדף התשלום על ידי הלקוח, ישלח ללקוח אישור באמצעות הדוא"ל על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את העוסק לספק את המוצרים, והוא רק מעיד על כך שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת האתר.
34. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי העוסק, העוסק יצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
35. על הלקוח לבדוק את תקינות כל המוצרים שהזמין מיד עם קבלתם לידיו.

ביטול עסקה ומדיניות החזרות מוצרים:

36. האמור בפרק זה להלן כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "החוק"). בכל מקרה של סתירה בין האמור בפרק זה להלן להוראות החוק, יחולו הוראות החוק.
37. הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה באמצעות מתן הודעה בכתב לעוסק (לרבות בדרך של משלוח הודעת דוא"ל לכתובת מרדכי מקלף 33 חיפה), וזאת מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך בנוגע לפרטי העסקה כנדרש על פי הוראות החוק, לפי המאוחר. לאחר מועד זה לא ניתן לבטל את העסקה או להחזיר את המוצרים. חרף האמור לעיל, זכות הביטול כאמור לא תחול לגבי מוצריים בהזמנה אישית.
38. בכל מקרה של ביטול העסקה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח כמתחייב על פי הוראות החוק או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך על פי תנאי העסקה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה בידי העוסק, יחזיר העוסק ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את מלוא הסכום ששולם על ידיו, יבטל את חיוב הלקוח ועסקה, וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב, וזאת מבלי לגבות מהלקוח דמי ביטול כלשהם. במידה והלקוח קיבל את המוצר מושא העסקה, יותנה ביטול העסקה בכך שהלקוח יעמיד את המוצר לרשות העוסק במשרדי העוסק ויודיע על כך לעוסק, וכן בכך שהלקוח יחזיר את המוצר לעוסק מבלי שנעשה בו כל שימוש מבלי שהמוצר נפגם ומבלי שתווית המחיר עליו, אם הייתה קיימת, הוסרה.
39. מובהר כי לא תתאפשר ביטול עסקה בה נרכש מוצר בהזמנה ו/או מוצר קיים בו בוצעו שינויים לבקשתו של הלקוח לרבות מוצרים בהזמנה אישית.
40. בכל מקרה של ביטול העסקה כדין, על פי התנאים המפורטים בתקנון זה ושלא מן הטעמים מהמפורטים בסעיף 39 לעיל, יחזיר העוסק ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את מלוא הסכום ששולם על ידיו, יבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה, וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב, זולת דמי ביטול ("דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה אחרת שהוצאו על ידי העוסק או שהעוסק יתחייב בהם בשל ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה) בשיעור 5 אחוז ממחיר העסקה ("מחיר העסקה" - מחירם הכולל של המוצרים, לרבות דמי ההובלה, וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הלקוחה) או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. חרף האמור בסעיף זה לעיל, במקרה בו הודעה בכתב על ביטול העסקה תתקבל אצל העוסק עוד קודם למשלוח המוצר ללקוח, לא יחוייב הלקוח בדמי ביטול כלשהם. במידה והלקוח קיבל את המוצר מושא העסקה, יותנה ביטול העסקה בכך שהלקוח יחזיר את המוצר לכתובת העוסק וכן בכך שהלקוח יחזיר את המוצר לעוסק מבלי שנעשה בו כל שימוש, מבלי שהמוצר נפגם, ומבלי שתווית המחיר עליו אם ישנה, הוסרה.
41. החזרת הסכום ששולם במקרה של ביטול עסקה תיעשה בדרך של זיכוי כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל באמצעותו נעשה התשלום, על פי העניין. במקרים בהם לא ניתן יהיה לזכות את כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל, תיעשה ההחזרה במזומן או באמצעות משלוח שיק מזומן לפקודת הלקוחה.
42. מובהר כי לא יינתן החזר כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.

אספקה ומשלוחים:

43. העוסק ישלח ללקוח את המוצרים שהזמין באמצעות משלוח בדואר רשום בתוך פרק הזמן שיובטח בעת ביצוע ההזמנה. אחריות העוסק הינה להעביר את המוצרים המוזמנים למשלוח באמצעות דואר ישראל במסגרת פרק הזמן שיובטח בעת ביצוע ההזמנה. מניין פרק הזמן הנ"ל יחל במועד משלוח ההודעה ללקוח בדבר אישור העסקה ( במקרים בהם הודעה בדבר אישור העסקה תישלח ללקוח לאחר השעה 18:00 יחל מניין פרק הזמן הנ"ל מן היום שלמחרת משלוח ההודעה כאמור ).
44. יתכנו עיכובים בהעברת המוצרים שהוזמנו למשלוח באמצעות דואר ישראל ו/או באספקת המוצרים ללקוח עקב סיבות שאינן בשליטת העוסק, כגון כוח עליון, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, שביתה או השבתה של דואר ישראל, תקלות מחשב, תקלות במערכת הטלפונים או בכל רשת תקשורת אחרת או כל סיבה אחרת. העוסק לא יהיה אחראי לכל איחור בהעברת המוצרים שהוזמנו למשלוח באמצעות דואר ישראל ו/או באספקת המוצרים ללקוח במקרים כאמור.
45. העוסק אינו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של דואר ישראל ו/או כל גורם שלישי שהוא.
46. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחר הלקוח לרכוש, ויגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.
47. יובהר, כי זמן השילוח של דבר דואר רשום תלוי בדואר ישראל, והעוסק לא יהיה אחראי לכל עיכוב בקבלת המוצרים שמקורו בדואר ישראל.
48. האפשרות לספק מוצרים המוזמנים באמצעות האתר מוגבלת לאיזורי החלוקה של דואר ישראל. לפיכך, גם אם התקבלה ונקלטה באתר הזמנה לאיזור שאינו נמצא במפת איזורי החלוקה של דואר ישראל, ונשלחה ללקוח הודעה בדבר אישור העסקה, העוסק לא יהיה חייב לספק את המוצרים שהוזמנו באותה הזמנה, ותישמר לו הזכות לבטל את העסקה.
49. במקרים מסויימים יוכל העוסק לספק מוצרים גם אל מחוץ לאיזורי החלוקה של דואר ישראל, וזאת בתיאום טלפוני מראש, ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
50. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף או חשבון פייפאל פעיל, לפי העניין, שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה את כרטיס האשראי או חברת פייפאל, לפי העניין, אישרה את העסקה שבוצעה.
51. העוסק יהיה רשאי לבטל את העסקה בכל מקרה בו המוצרים יוחזרו אליו עקב אי איסופם על ידי הלקוח מדואר ישראל.

אחריות העוסק:

52. העוסק ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם ללקוח ו/או למשתמש באתר ו/או לגולש באתר ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה ו/או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה.
53. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את העוסק.
54. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ויתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
55. העוסק אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים באתר.
56. העוסק אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות בכל הנוגע להשפעות השימוש באתר ו/או הורדת כל חומר מהאתר על המחשבים, הטאבלטים, הטלפונים וכל מכשיר קצה אחר של המשתמשים באתר.
57. העוסק אינו אחראי לאיכות המוצרים או לכל שימוש שיעשה הלקוח במוצרים שיירכשו על ידיו.
58. העוסק לא ישא באחריות כלשהי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שמקורו במעשה או מחדל שאינם בשליטתו או הנובע מכח עליון.
59. העוסק לא ישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שישלחו באמצעות האתר, תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור והשפעתו על מחשב הלקוח ו/או המשתמש באתר ו/או כל צד שלישי. כל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיוצ"ב, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, שיגרמו ללקוח ו/או למשתמש באתר ו/או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו ו/או ישלחו באמצעות האתר, אינם באחריות העוסק.
60. העוסק נוקט באמצעים מקובלים על מנת לספק ללקוח שירות טוב ואיכותי, אך לא יכול להתחייב שהשירות באתר לא יופרע או יוספק לעיתים, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים, תקלות, וכשלים (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר). כל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיוצ"ב, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, שיגרמו ללקוח ו/או למשתמש באתר ו/או לכל צד שלישי בשל הפרעות ו/או הפסקות ו/או טעויות ו/או שימוש מצד גורמים בלתי מורשים ו/או תקלות ו/או כשלים כאמור אינם באחריות העוסק.

קניין רוחני:

62. כל הדפים והנתונים באתר, לרבות התוכן, האייקונים, המידע והתצוגה המופיעים באתר, הגרפיקה, העיצוב, התמונות, קטעי וידאו, המוסיקה, הסאונד, ההצגה המילולית, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), סימני הלוגו, לרבות עריכתם והצגתם של כל הנ"ל באתר, הקניין הרוחני, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושו הבלעדי של העוסק, וחל איסור מוחלט לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת אישור מכתב ומראש מהעוסק.
63. חל איסור מוחלט לעשות בנתונים ו/או במידע המפורסמים באתר כל שימוש ללא קבלת אישור בכתב או מראש מהעוסק, ובתנאים שיפורטו באותו אישור (ככל שיינתן).

שמירה על פרטיות וסודיות:

64. העוסק אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי במחשביו.
65. העוסק נוקט באמצעי זהירות סבירים ומקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע ופרטיות המשתמשים באתר. יחד עם זאת, היות ומדובר בסביבה מקוונת, אין אפשרות לאבטחה מוחלטת וכל מוסר פרטים באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. העוסק לא ישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, ככל שיגרם, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים או דליפת פרטי אמצעי תשלום.
66. העוסק לא יהיה אחראי לכל שימוש לא מורשה של כל צד שלישי מפרטי הלקוחות שירשמו באתר.
67. העוסק מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת המידע ללקוחותיו, וכן בהתאם להוראות תקנון זה. יובהר, כי פרטי ההזמנה יועברו לחברת כרטיס האשראי או חברת פייפאל, באמצעותה יבקש הלקוח לבצע את תשלום העסקה, לפי העניין.
68. יחד עם זאת, העוסק יהיה רשאי להעביר פרטים אישיים של לקוחותיו לצד שלישי אם יתקבל בידיו צו שיפוטי המורה לו לעשות כן או אם הוראות החוק יחייבו אותו לעשות כן.
69. חרף האמור לעיל, העוסק יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים האישיים של לקוחותיו בכל מחלוקת או הליך משפטי, לרבות במקרים של איום בנקיטת הליכים משפטיים, בינו לבין לקוחותיו.
70. העוסק יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטיו האישיים של המשתמש ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ו/או הצגתו ו/או מסירתו לגורמים שלישיים, לרבות מפרסמים.
71. העוסק יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטי לקוחותיו לצורך משלוח דברי פרסומות מטעמו ו/או הצגת או משלוח עדכונים ללקוח, באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני, בתנאים המפורטים בתקנון זה, כאמור לעיל.

73. יובהר, כי במקרה בו יבחר הלקוח לשלם את תמורת העסקה באמצעות חשבון פייפאל, יהיה השימוש בחשבון פייפאל, על כל המתחייב מכך, כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והסודיות של פייפאל.

דין ושיפוט:

74. הדין החל על תקנון זה ו/או כל שימוש באתר ו/או כל הזמנה ו/או עסקה שיבוצעו באמצעות האתר הינו הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או כל שימוש באתר ו/או כל הזמנה ו/או עסקה שיבוצעו באמצעות האתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה. האמור בסעיף זה חל גם על משתמש שאינו תושב ישראל ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תישמע כל טענה לפיה ישראל אינה פורום הנאות או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.